Nederlands (Nederland) English (United States)
You are here:   Nieuws [blog]
Register   |  Login

Nieuws

Minimize
 

Saturday, April 06, 2019 12:00:00 AM

Notulen van de ALV op maandag 11 maart 2019

Informatie over Energietransitie in onze wijk

Energietransitie:het eerste deel van de vergadering stond in het teken van de energietransitie waar we de komende jaren mee te maken krijgen. Bestuurslid Wietze van der Schaaf hield een interessant betoog over de energietransitie en het opzetten van een werkgroep. Deze werkgroep gaat o.a. onderzoeken of het als bewoners van het Golfpark verstandig is om de energietransitie individueel op te pakken, dan wel op collectieve basis. De werkgroep gaat de benodigde kennis verwerven en zal een opzet maken voor de te initiëren projecten. Voor de presentatie van Wietze verwijzen wij u naar onze website.
Vervolgens hield de heer Ite Meintz een presentatie over het “100 Wijken Project”. De heer Meintz is als duurzaamheidsregisseur werkzaam bij de gemeente Lelystad. Hij is verantwoordelijk voor de energietransitie. Hij schetste de mogelijkheden voor de energietransitie in Lelystad en toekomstige opties voor het Golfpark. Voor de inhoud van zijn presentatie verwijzen wij u naar onze website.

AED:Wietze van der Schaaf vertelde dat er binnenkort op het Golfpark 115 een AED beschikbaar is. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de presentatie op de website.

Ontwikkelingen rond woningbouw op de Golfbaan:de voorzitter ging in op het plan van Unigolf om woningen te bouwen op de Golfbaan aan de kant van het Golfpark. Hier is veel reuring over bij de omwonenden, maar ook in politiek Lelystad. De gemeente Lelystad heeft volgens hem “de sleutel” in het proces. De gemeente Lelystad wil niet dat er gebouwd wordt. Het bestemmingsplan voorziet in een golfbaan en niet in woningbouw op deze plek. Bewoners zouden mogelijk realisatie circa 6 jaar kunnen tegenhouden door bezwaar te maken.
De voorzitter stelde dat we op dit moment geen partij zijn in dit proces. Zodra het plan ten uitvoer wordt gebracht, ontstaat er een collectief belang m.b.t de geplande verkeersafwikkeling via de toegangsweg van het Golfpark. 

Voor dit soort zaken is de bewonersvereniging immers opgericht. Individuele leden kunnen desgewenst bijgestaan worden door het bestuur.

Noordzoom:recent kwam naar buiten dat het “oude plan” om het tweede deel van de Noordzoom te ontwikkelen voor woningbouw weer uit de mottenballen is gehaald. Dit plan is circa 15 jaar geleden niet verder ontwikkeld als gevolg van de economische teruggang. Er is nog geen sprake van een wijziging van het bestemmingsplan. Wij houden als bestuur de ontwikkelingen in de gaten en hebben ons inmiddels ook gemeld bij de wethouder.

Glasvezel Noord Lelystad:vorig jaar hebben 400 bewoners zich aangemeld voor het initiatief om glasvezel aan te leggen in onze wijk. Inmiddels hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met KPN-Reggefiber. KPN-Reggefiber heeft gesteld dat glasvezel gratis aangelegd kan worden in onze wijk indien er minimaal 500 huishoudens deelnemen aan het project. Dit betekent dat iedereen wordt opgeroepen om zich aan te melden, ook diegenen die zich bij de 1euitvraag al hebben aangemeld. Het gaat immers nu om de handtekening. De deelnemers van het eerste uur krijgen de betaling van € 25, - teruggestort.
Op 21 maart a.s. wordt er opnieuw een bewonersavond georganiseerd om de bewoners verder te informeren over de aanleg van glasvezel. 

De voorzitter sluit het eerste deel van de bijeenkomst af en bedankt de sprekers voor hun informatieve en enthousiaste bijdrage.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda Algemene Jaarvergadering.

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

Voorzitter P. Cassé opent de vergadering.

Er is een ingekomen stuk van een van de bewoners inzake de herverkiezing en het reglementair toepassen van de statuten. Hier wordt verder bij agendapunt 10 over gesproken.

2. Verslag van de vorige jaarvergadering (zie onze website)

Er zijn geen vragen over het verslag. Wel wordt opgemerkt dat het rooster van aftreden dat in het verslag wordt opgevoerd, afwijkt van het rooster van aftreden dat is opgenomen in de agenda. De voorzitter merkt op dat dit verband houdt met het feit dat het bestuur feitelijk in 2017 had moeten aftreden en zich herkiesbaar had moeten stellen. Dat is destijds niet gebeurd, waardoor het bestuur is doorgegaan. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld. 

3. Jaaroverzicht in vogelvlucht door de voorzitter

De voorzitter gaat in op het organiseren van de BBQ. Dit jaar is weer gekozen voor de formule van “zelfwerkzaamheid”. Het was een geslaagde BBQ. Voor dit jaar wordt het schoonmaken van het kunstwerk op 29 juni a.s. georganiseerd. De overige activiteiten worden bij betreffende agendapunten behandeld.

4. Status ontwikkelingen in en rondom het Golfpark

a. Buurtpreventie:de WhatsApp-groep functioneert goed. 

b. Flevokust:het havenhoofd is gereed. Men start met de uitgifte van kavels en er wordt een handhavingsplan opgesteld.

c. Buurtbus:er is een tijdelijke halte bij de B&B bij het begin van het Golfpark. Men heeft zich ervoor hard gemaakt om de service te verhogen door de lijn “te strekken”, waardoor er een uurdienst is ingesteld. Er zijn dagen dat 70 reizigers worden vervoerd. Een ongekend succes. Het bestuur van de Buurtbusvereniging is nu in gesprek met de gemeente en de provincie om een halte te realiseren onder het talud bij de Golfparkbrug aan de oostzijde van de Houtribweg.

d. Groencommisie:in eerdere vergaderingen is al gemeld dat de bestrating, beplanting en mogelijk de bomen van het oudste deel van het Golfpark in 2022 op de schop gaan. In 2025 zal waarschijnlijk het voorste deel van het Golfpark worden aangepakt. Dit betekent dat de gemeente in de komende periode weinig energie zal stoppen in de door ons gevraagde verbeteringen. Wel zullen zaken als slechte bestrating, waardoor er gevaar ontstaat voor de voetgangers, worden aangepakt. Zo is recent hier en daar het trottoir opnieuw gestraat, omdat de tegels niet meer goed lagen. 

e.Wijziging van verzamelen restafval:in 2019 verandert de manier waarop we huishoudelijk afval inzamelen. Het gaat hierbij om het afvoeren van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Per buurt is er een keuze gemaakt hoe het restafval wordt opgehaald, via een 4econtainer, die 1 keer per 4 weken wordt opgehaald, of door het restafval zelf weg te brengen naar een ondergrondse container in de buurt. 
Vorig jaar hebben we door middel van het invullen van een enquête een keuze kunnen maken voor het nieuwe inzamelen. Onze wijk heeft gekozen voor een 4econtainer aan huis. Het invoeren van het nieuwe inzamelen met 4 bakken gaat gefaseerd, buurt voor buurt. Binnenkort wordt bekend wanneer de nieuwe aanpak voor onze wijk wordt ingevoerd.

f. Stookalert:Er zijn bewoners van het Golfpark die overlast ondervinden door houtstook. Wietze sprak over deze problematiek en de ideeën die er leven om onze wijk leefbaar te houden. Het gaat immers om ons aller welzijn en gezondheid.
Een van de ideeën is het ontwikkelen van een stookalert. Het plan is om een werkgroep te formeren bestaande uit stokers en niet stokers om ideeën te inventariseren en verder uit te werken. Zie verder de presentatie op onze website.

5. Organiseren van een BBQ in 2019:naast de BBQ die 1 keer in de 2 jaar door de bewonersvereniging wordt georganiseerd, wordt er jaarlijks door een groep bewoners van het Golfpark (gelegen aan de noordkant) een kleine BBQ georganiseerd. Het bestuur is door een van deze bewoners, mevrouw Bus, benaderd om de BBQ’s te combineren, waardoor het mogelijk is om jaarlijks een BBQ te organiseren. Hiermee zal in 2019 worden geëxperimenteerd. Daarna volgt een evaluatie. Een uitnodiging voor de BBQ volgt.

6. Financieel jaarverslag 2018 en de begroting 2019:zie de website. De vergadering stemt in met de jaarrekening over 2018. De penningmeester doet namens het bestuur het voorstel om de contributie te verhogen van € 12, - naar 
€ 15, - . De vergadering gaat hiermee akkoord. Het verzoek om de contributie voor 2019 te betalen volgt op korte termijn. 

9. Verslag van de Kascontrolecommissie:de kascontrolecommissie (André Bianchi en Eef van Herpt) heeft ook dit jaar een goedkeurende verklaring afgegeven en wordt onder dankzegging decharge verleend.

10. Benoeming Kascontrolecommissie 2019:de heren Kees van Arendonk en Piet Ros vormen voor 2019 de Kascontrolecommissie. De heren Bianchi en van Herpt  worden bedankt voor hun bijdrage in het afgelopen jaar.

11. Bestuurssamenstelling:de samenstelling van het bestuur is sinds 2014 ongewijzigd. Tijdens de ALV van 2018 heeft een van de bewoners het bestuur hierop geattendeerd en aangegeven, dat het bestuur feitelijk in 2017 had moeten aftreden en zich eventueel herkiesbaar had kunnen stellen. Dat is in 2017 niet gebeurd en ook in 2018 stond het punt van aftreden en herverkiezing niet op de agenda. De voorzitter heeft toen voorgesteld om hier pragmatisch mee om te gaan en riep de leden op om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Echter, in het afgelopen jaar heeft niemand zich gemeld. Ook heeft het bestuur zelf niemand bereid gevonden om voorgedragen te worden.

Voorafgaand aan de ALV van 2019 heeft dezelfde bewoner het bestuur gevraagd hoe het bestuur, met in ach name van de statuten, tot een bestuursverkiezing wil komen. Er heeft immers geen voordracht plaatsgevonden en er zou ook geen uitvraag zijn gedaan. Ook zouden, conform de statuten, alle leden aanwezig moeten zijn of vertegenwoordigd, om te komen tot reglementaire verkiezing van de (nieuwe) bestuursleden.

In de uitnodiging van de vergadering is aangegeven, dat er bestuur vacatures zijn. Hierop ontstond discussie over de toepassing van de statuten. De voorzitter gaf hierop aan dat de statuten van de vereniging een lastige puzzel vormen en dat hier altijd pragmatisch mee om is gegaan. Dat de analyse en vraagstelling van betreffende bewoner correct is, maar dat het in de praktijk lastig blijkt om het bestuur te “verversen”. Ook het artikel 19, dat veronderstelt dat iedereen bij de vergadering aanwezig moet zijn, is volgens hem een treurig artikel. In de praktijk blijkt het onmogelijk om op deze basis een besluit te nemen. Een herziening van de statuten zou ongeveer € 500, - kosten. Geld dat volgens hem beter besteed kan worden.
Vandaar dat de voorzitter voorstelt om tijdens deze vergadering op basis van een meerderheid van stemmen de bestuursverkiezing te houden. De vergadering gaat hier, met uitzondering van de bewoner die het punt van de bestuursverkiezing en de omissie in de statuten heeft ingebracht, mee akkoord.
Tijdens de hierop volgende bestuursverkiezing worden de heren Cassé en van der Schaaf herkozen. Tijdens de vergadering hebben twee bewoners, te weten Nicole Meij en Margreet Wintershoven zich bereid verklaard om zich kandidaat te stellen. Margreet bood aan om de functie van penningmeester van Johan over te nemen. 
Dit betekent dat zij tijdens de volgende ALV kunnen worden benoemd. Tot die tijd zullen zij het bestuur ondersteunen. 
Voorts wordt bevestigd dat het rooster van aftreden jaarlijks op de agenda van de ALV wordt opgevoerd. 

Rooster van aftreden

Functie

Naam

Aantreden herverkiezing

Aftreden herverkiezing

Voorzitter

P. Cassé*

2019

2022

Communicatie

W. van der Schaaf*

2019

2022

Secretariaat

Nicole Meij*

2020

2023

Penningmeester

Margreet Wintershoven*

2020

2023

 

Vacature*

 

 

*Pieter en Wietze zijn herkozen. Nicole en Margreet hebben zich kandidaat gesteld en zullen tijdens de ALV van 2020 worden voorgedragen. Tot die tijd zullen zij het bestuur ondersteunen. Er is nog één vacature, maar het bestuur stelt dat het belangrijk is dat meerdere mensen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie, zodat de werkzaamheden kunnen worden verdeeld.

12. Rondvraag:een van de bewoners stelt de vraag of het bestuur iets kan doen tegen het vellen van bomen door knagende bevers in het gebied Noordzoom. De voorzitter geeft aan dat dit lastig is, omdat dit gebied niet behoort tot het Golfpark, maar valt onder de mandeligheid Noordzoom. 
De bocht van de toegangsweg naar het Golfpark is onoverzichtelijk als gevolg van overhangende begroeiing. Het bestuur zegt toe om hier met de eigenaren van Noordzoom contact over op te nemen.

Vervolgens worden de afgetreden bestuursleden Lia Keizer, Johan Nobel en Aad Slot door de voorzitter bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren.

13. Sluiting van de vergadering:met dankzegging sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur af.

 

Comments
Anonymous Commentaar 4/9/2019 9:28:30 AM
https://www.luchtfonds.nl/houtrook/een-buurman-is-pas-goed-als-hij-zijn-kachel-niet-aandoet-longarts-aan-het-woord/


Add Comments

Go Back