Nederlands (Nederland) English (United States)
You are here:   Nieuws [blog]
Register   |  Login

Nieuws

Minimize
 

Monday, May 01, 2017 12:15:22 PM

Notulen ALV Bewonersvereniging Golfpark Lelystad van 2017

Notulen van de ALV op maandag 13 maart 2017. Locatie: Theater Posa, Kempenaar te Lelystad.

Ontwikkelingen van Kuststrook

Tijdens het eerste deel van de vergadering presenteerden mevrouw Hernández  Cruz, stedenbouwkundig ontwerper, en de heer Veldhuis, teamleider Ruimtelijk en Economisch Beleid, de huidige visie van de gemeente Lelystad op de ontwikkeling en inrichting van de kuststrook van Lelystad. Een kuststrook, die zelfs bijna tot Enkhuizen reikt.

De voorzitter sloot het eerste deel van de bijeenkomst af en bedankte beide sprekers voor hun bijdrage aan de avond.

Agenda Algemene Jaarvergadering.

1.   Opening, mededelingen en ingekomen stukken

Voorzitter P. Cassé opent de vergadering.

 

2.   Verslag van de vorige jaarvergadering (zie onze website)

Er zijn geen vragen c.q. opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

 

3.   Jaaroverzicht in vogelvlucht door de voorzitter

Het afgelopen jaar heeft de vereniging zich beziggehouden met het bestemmingsplan voor de Flevokust. Het kort geding hebben we verloren, maar we hebben wel invloed kunnen uitoefenen op het uiteindelijke plan. Er is een begeleidingsgroep opgericht waarin ook de bewonersvereniging participeert. Deze begeleidingsgroep beoordeelt o.a. de bouwaanvragen. 

De vereniging is samen met Golfresort bijzonder druk geweest met het opzetten van een buurtbus. Inmiddels rijdt de bus en zijn de eerste ervaringen positief.

De buurtbus wordt door vrijwilligers bemenst. De voorzitter doet een oproep om zich als vrijwilliger beschikbaar te stellen. U kunt zich bij hem aanmelden.

De vereniging heeft zich ingespannen om bij de aanstaande renovatie van de Houtribweg te komen tot een verlaging van het geluidsniveau. U kunt de brieven op onze website lezen.

Buurtpreventie: er zijn borden geplaatst bij de toegangswegen van het Golfpark. De WhatsApp-groep functioneert.  Inmiddels hebben er twee acties plaatsgevonden. Alleen leden van de vereniging kunnen deelnemen aan de WhatsApp-groep.

Kunstwerk: het kunstwerk is ook het afgelopen jaar weer schoongemaakt. Tevens is er in augustus een goed bezochte BBQ gehouden.

Leden: het Golfpark bestaat uit 113 kavels en de vereniging heeft momenteel 75 leden. Een aantal bewoners betaalden hun jaarlijkse bijdrage niet, waarna het lidmaatschap is doorgehaald.

4.    Status ontwikkelingen in en rondom het Golfpark

                 a.   Buurtpreventie: zie jaaroverzicht voorzitter.

b.   Buurtzorg: in 2015 is het idee geopperd om binnen het Golfpark een vorm van totale buurtzorg op te zetten. De voorzitter stelt, dat dit een groeimodel is. Inmiddels is met Coloriet afgesproken dat, indien nodig, er hulp geregeld kan worden. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de bestaande regeling via de gemeente. Hiermee is de buurtzorg op dit moment afdoende geregeld.

      Naast de reeds bestaande applicatie “Vraagelkaar” is ook de applicatie “Next Door” in Lelystad actief. Deze vervangt door een groter verzorgingsgebied in de praktijk de applicatie “Vraagelkaar”. Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk zaken vooral als buren onderling te organiseren.

c.   Glasvezel: Eind november is een initiatiefgroep opgezet, waarin alle wijken van NW Lelystad deelnemen (Golfpark, Golfresort, Noordzoom, Houtrib Hoogte en Parkhaven). Deze groep onderhoudt contacten met de gemeente om zo alsnog te proberen glasvezelaansluitingen in onze wijken te realiseren. Nu Reggefiber volledig is overgenomen door KPN heeft het geen belang meer om hier glasvezel uit te rollen. De provincie en gemeente is gevraagd om het initiatief tot het aanleggen van glasvezel in betreffende wijken te ondersteunen. Inzake 5G wordt aangegeven, dat dit primair bedoeld is voor het mobiele verkeer. Hier is momenteel nog geen standaard voor. Op korte termijn hebben we hier dus niets aan.

d.   Buurtbus: de buurtbus is op 16 januari 2017 gaan rijden. Hier was een investering van € 50.000,- mee gemoeid. De chauffeurs hebben allen een opleiding gehad. Gemiddels maken 400 mensen per maand gebruik van de dienst.  Er zijn nog vrijwilligers nodig om één keer per twee weken ongeveer drie uur te rijden. De kosten bedragen € 1,40 per rit. In de bus betalen kost € 2,-.

e.   Overslaghaven Flevokust: er is inmiddels grond uitgegeven op het droge gedeelte voor het vestigen van bedrijven. De vereniging participeert in een zgn. Begeleidingsgroep, die o.a. de bouwaanvragen beoordeelt. Naast bewonersverenigingen particperen ook bedrijven in deze commissie.

f.    Houtribweg: het wegdek van de Houtribweg wordt gerenoveerd. Om de bewoners te informeren is er een bewonersavond georganiseerd. Helaas waren de bewoners van het Golfpark niet uitgenodigd. Tijdens de informatieavond bleek, dat de provincie de toezegging om iets aan de geluidsoverlast te doen, niet nakomt. De bewonersverenigingen hebben hier de nodige brieven over geschreven, omdat er destijds wel geluidsbeperkende maatregelen waren toegezegd. Wel is het zo, dat de bewoners van Golfresort de meeste geluidsoverlast ondervinden. Eventueel wil de provincie, indien daar belangstelling voor is, ook nog een informatieavond organiseren voor de bewoners van het Golfpark. Wij blijven inzetten op maatregelen. Alle brieven, die geschreven zijn aan de provincie, staan op onze website.

5.   Groencommissie

In februari 2017 heeft de Groencommissie opnieuw een gesprek gehad met een opzichter van de gemeente Lelystad. De doelstelling van het gesprek was het doornemen van de inventarisatie van de Groencommissie van oktober 2016 en het onderzoeken van  mogelijkheden om te komen tot passende maatregelen.

De bevindingen van de Groencommisie zijn met de opzichter besproken, die stelde het algehele beeld te herkennen. Op ons voorstel om gefaseerd het Golfpark op de schop te nemen, gaf hij aan dat de gemeente onlangs een planning heeft opgesteld voor het uitvoeren van groot onderhoud.
Dit betekent, dat de beplanting en de bestrating eruit gaat en wordt vervangen.
De planning is als volgt: het achterste en oudste deel van het Golfpark gaat in 2022 op de schop en het voorste deel staat voor 2025 gepland. Hierbij wordt al het straatwerk vervangen, de struiken en waarschijnlijk ook de bomen, tenzij deze het nog goed doen. Tevens maakt men gebruik van de gelegenheid om het gebied te voorzien van goede aarde en het aanplanten van struiken, die het hier goed doen.
Deze planning kan naar voren worden gehaald, indien het gebied snel achteruit gaat.

Schoffelplanning 2017: we hebben de schoffelplanning 2017 doorgenomen. Zie onderstaand:

Onkruidvrij maken heesters opgaand

Vier onderhoudsbeurten per jaar.

Eerste onderhoudsbeurt week 12 tot en met week 19.

Tweede onderhoudsbeurt week 19 tot en met week 27.

Derde onderhoudsbeurt week 27 tot en met week 35.

Vierde onderhoudsbeurt week 35 tot en met week 44.

 

Afruimen alleen tijdens de eerste onderhoudsbeurt week 12 tot en met 19.

Bij de tweede, derde en vierde onderhoudsbeurt wordt er niet afgeruimd.

 

Onkruidvrij maken heesters bodembedekkend

Vier onderhoudsbeurten per jaar.

Eerste onderhoudsbeurt week 12 tot en met week 19.

Tweede onderhoudsbeurt week 19 tot en met week 27.

Derde onderhoudsbeurt week 27 tot en met week 35.

Vierde onderhoudsbeurt week 35 tot en met week 44.

 

Afruimen tijdens alle vier de onderhoudsbeurten.

 

Vegen van de wijk

Dit is een beeldbestek. De aannemer dient aan een bepaald, voorafgaand vastgesteld, beeld te voldoen. Indien wij het idee hebben dat dit niet gehaald wordt, kunnen we een melding doen naar de gemeente, zodat er een controle kan plaatsvinden en er een actie kan worden uitgezet.
 

Ingebrachte aandachtspunten:

- grasranden op voetpaden kunnen we d.m.v. een foto met juiste locatie doorgeven aan de gemeente, zodat men ervoor kan zorgen dat dit wordt aangepakt.

 

- randen van de beplanting: deze worden op korte termijn geknipt, zodat de goten daarna netjes geveegd kunnen worden.

- grensoverschrijding begroeiing medebewoners: s.v.p. melden bij de gemeente. De bewoners krijgen vervolgens een brief van de gemeente om dit binnen 14 dagen te herstellen.

 

- het dijkje langs het fietspad omhoog richting de fietsbrug naar de Duinvoet: dit gebied zal op korte termijn aan beide zijden worden gemaaid en ook rond de obstakels worden bijgemaaid.

 

- verwerken meldingen: alle meldingen dienen via het officiële kanaal te worden ingediend, zodat de melding in het meldingsysteem van de gemeente staat, waarna men binnen 5 dagen reageert (bijvoorbeeld bij struikellocaties, rioolverstoppingen etc.).

 

6.   Activiteiten in 2016: zie punt 3 jaaroverzicht voorzitter.                                                                                                                                                                                                                  

7.   Financieel jaarverslag 2016: zie de website.

      De penningmeester geeft aan dat de financiën stabiel zijn. Dit jaar is het lidmaatschap van bewoners die niet betalen doorgehaald. Voor het organiseren van de BBQ 2016 is € 1.050,- beschikbaar gesteld. Nieuwe bewoners worden benaderd om lid te worden van de vereniging.

8.   Begroting 2017: zie punt 7 Financieel jaarverslag.

9.   Verslag van de Kascontrolecommissie 

      De kascontrolecommissie heeft ook dit jaar een goedkeurende verklaring afgegeven en wordt onder dankzegging decharge verleend.

10. Benoeming Kascontrolecommissie 2017

      Mevrouw Joke Nederveen en de heer Oswald Tacx vormen aankomend jaar de Kascontrolecommissie. De heren Nuberg en van Herpt worden bedankt voor hun bijdrage in de afgelopen twee jaar.

 11. Bestuurssamenstelling

       De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd.

 12. Rondvraag

Vraag: het ophalen van het huisafafval wordt t.z.t. veranderd. Het restafval wordt dan één keer per vier weken opgehaald of ondergronds opgeslagen, waarna het wordt opgehaald. De suggestie wordt gedaan om te onderzoeken wat de wensen zijn van de bewoners. Of ondergronds opslaan of een extra container. De gemeente moet nog een besluit nemen.

Vraag: er is onlangs een plastic container geplaatst bij de toegang van het Golfpark. Er wordt voorgesteld om deze op een betere plek te plaatsen. Onduidelijk is wat een “betere plek” is. Er zal met de gemeente contact worden opgenomen om dit te bespreken.

Vraag: aan het begin van het Golfpark staat nog steeds het grote te koopbord van het project Noordzoom. Wanneer gaat dit bord weg? De verwachting is dat het bord wordt weggehaald, zodra de laatste kavel is verkocht.

   13. Sluiting van de vergadering

         Met dankzegging sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur af.

Comments
** No Comments Exist Yet **
Add Comments

Go Back