Nederlands (Nederland) English (United States)
You are here:   Nieuws [blog]
Register   |  Login

Nieuws

Minimize
 

Thursday, June 09, 2016 10:24:38 PM

Notulen van ALV 11 april 2016

 

Bewonersvereniging Golfpark Lelystad

Notulen van de ALV op woensdag 11 april 2016. Locatie: Theater Posa, Kempenaar te Lelystad.

Aanwezig: Golfpark nr: 1, 7, 13, 19, 23, 36, 39, 42, 56, 97, 104, 112, 117, 121, 122, 125, 136, 145, 152, 153, 155, 159, 164, 167, 171, 177, 184.

Afmeldingen: Golfpark 40, 115, 131, 133, 147,157, 166.

De uitnodiging voor deze bijeenkomst is zowel per flyer “huis aan huis”verspreid als per email. Ook was de agenda op de website www.golfpark-lelystad.nl in te zien.

Lelystad geeft Lucht – Maar wat doen wij er mee in het Golfpark?

Lelystad geeft lucht. Het is de ruimhartige omschrijving voor ruimte. Ruimte om te leven en om adem te halen. Om te onthaasten. Om te genieten van de natuur die ook baat heeft bij frisse, heldere lucht. Niemand kan zonder lucht en lucht is van ons allemaal. Net als Lelystad.

U kent de marketing slogan van onze stad. Wij hebben inderdaad, als een van de weinige gebieden in Nederland, gefilterd door de bossen rondom Lelystad, schone en frisse lucht.Maar er zijn momenten, dat die schone en frisse lucht hier ver te zoeken is. Sjoerd van den Berg, arts medische milieukunde GGD Flevoland, komt ons vertellen, wat de consequenties zijn van ons stookgedrag. Voor zowel de stoker en de mee-roker.

Dit was de aanhef van de uitnodiging voor de bewonersvergadering van 2016. Het onderwerp houtstook is op verzoek van een aantal bewoners op de agenda gezet, omdat zij ernstige overlast ondervinden van de houtstook door medebewoners van het Golfpark. De heer van den Berg van de GGD Flevoland hield een inleiding, waarin diverse aspecten rond overlast van houtstook werden belicht. U kunt de inhoud van zijn presentatie nog eens rustig nalezen op de website van de vereniging.

Opvallende uitspraken in zijn betoog waren:

  • het is een misvatting dat het stoken van hout niet ongezond is, omdat het een natuurproduct is;

  • houtrook bevat diverse giftige stoffen;

  • houtrook dringt ook de binnenruimte van de stoker zelf binnen. Via geopende ramen, door mechanische ventilatie en ventilatieroosters dringen de giftige houtrookgassen en de stank de huizen van de buren binnen;

  • houtverbranden is een van de bronnen van schadelijke fijnstoffen.

De heer van den Berg gaf aan dat bewoners die overlast ondervinden dit vooral met hun buren bespreekbaar moeten maken. Een van de bewoners gaf aan, dat hij gedurende 8 maanden zijn ramen en ventilatieroosters moet afsluiten om te voorkomen, dat de rook zijn woning binnendringt en deed het voorstel om dagelijks een periode niet te stoken, opdat de buren hun huizen kunnen luchten. Hij gaf aan dat een “stookvrije periode” per dag een enorme verlichting zou betekenen en de ruimte biedt om te ventileren.

De heer van den Berg stelde dat bewoners die overlast ondervinden hun klacht kunnen richten aan de GGD Lelystad.

De voorzitter sloot het eerste deel van de bijeenkomst af en bedankte de heer van den Berg voor zijn boeiende inleiding die ongetwijfeld tot een extra stuk bewustwording van de effecten van houtstook heeft geleid. De voorzitter stelde zelf ook hout te stoken, maar zich door de publiciteit rond dit onderwerp meer bewust te zijn geworden van de nadelige effecten voor de buren en hier ook daadwerkelijk rekening mee te houden. Ook hij gaf aan dat de bewoners, indien er sprake is van overlast, dit vooral in samenspraak moeten zien op te lossen.

Email familie Snijders: de secretaris leest een ingezonden email voor van de familie Snijders. De email is onderstaand weergegeven.

Geachte bestuursleden,

Hanneke en ik kunnen helaas de ALV Golfpark op maandag 11 april niet bijwonen.

Dat spijt ons bijzonder omdat het thema “houtstook” aan de orde komt.

We missen niet alleen de inleiding van Sjoerd v.d. Berg over dit onderwerp maar kunnen ook geen inbreng leveren in de gedachtewisseling die ongetwijfeld vervolgens over dit onderwerp ontstaat.

Wij willen u echter onze gedachten over dit onderwerp niet onthouden.

 Wij zijn van mening dat:

-    Rookgassen niet alleen een kwalijke geur verspreiden maar ook buitengewoon schadelijk zijn voor de gezondheid.

-    De last die rookgassen veroorzaken in het Golfpark niet kan worden gebagatelliseerd. De hoeveelheid hout die verstookt wordt is aanzienlijk en zo ook de hoeveelheid rookgassen die wordt geproduceerd.

-    De mensen die hout stoken hiervan zelf meestal geen hinder ervaren. Het zijn juist de buren die zich in de stroming van de rookgassen bevinden.

-    Dat zij die klagen over de rookgassen serieus genomen moeten worden. Primair zijn de stokers overlastgevers en niet zij die beklag doen over rookgassen.

-    Dat de informatie over de kwalijke gevolgen van de rookgassen door houtstook aanleiding moet zijn tot ten minste het besef dat houtstook sterk moet worden gereduceerd.

Wij hopen dat wij, de bewoners van het Golfpark, voorop gaan lopen in de  landelijke discussie over dit onderwerp.

Uiteraard zijn we graag bereid tot nadere toelichting. 

Met een vriendelijke groet,

Hanneke en Erwin Snijders,

Golfpark 157.

 

Agenda Algemene Jaarvergadering.

  1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

 

Voorzitter P. Cassé opent de vergadering.

 

  1. Verslag van de vorige jaarvergadering (zie onze website)

 

Er zijn geen vragen c.q. opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

 

  1. Jaaroverzicht in vogelvlucht door de voorzitter

 

Inzake het Bestemmingsplan Flevokust geeft de voorzitter aan dat we het kort geding hebben verloren, maar dat we tegelijkertijd ook wat hebben gewonnen, omdat het uiteindelijke plan er beter uitziet. Tevens wordt er een begeleidingsgroep opgericht waarin onze bewonersvereniging participeert. De begeleidingsgroep beoordeelt de bouwaanvragen.  

 

De vereniging is het afgelopen jaar druk bezig geweest met het opzetten van een buurtbus. De totale exploitatie is geraamd op € 40.000,-. De opbrengsten worden geschat op

€ 15.000,- Het verschil wordt door de provincie bekostigd.

Het is de opzet dat de buurtbus door vrijwilligers wordt bemand. De voorzitter doet een oproep om zich bij hem aan te melden.

 

Buurtpreventie: er is een goed bezochte informatieavond georganiseerd.  De politie van Lelystad gaf tijdens deze avond diverse tips om de kans op inbraak te verkleinen. Verder is er een flyer verspreid over het opzetten van een WhatsApp-groep. Het bestuur heeft besloten dat alleen leden kunnen deelnemen aan dit initiatief. Er zijn al diverse aanmeldingen binnen.

 

Kunstwerk: het kunstwerk is het afgelopen jaar weer schoongemaakt

4.     Status ontwikkelingen in en rondom het Golfpark

                a. Buurtpreventie: zie punt 3 jaaroverzicht voorzitter.

b.  Buurtzorg

Tijdens de ALV 2015 is het idee geopperd om binen het Golfpark een vorm van buurtzorg c.q. burenhulp op te zetten. Dit idee is het afgelopen jaar uitgewerkt. De volgende activiteiten zijn ontplooid:

-Eind 2015 en begin 2016 zijn brieven rondgebracht in het Golfpark, inclusief een enquete met de vraag waar de interesses van de bewoners liggen.

-Er is een applicatie “Vraagelkaar” opgezet. De groep Golfpark Lelystad heeft inmiddels 13 leden. Deze applicatie wordt nu regelmatig gebruikt voor vragen aan buren.

-Met Coloriet zijn afspraken gemaakt voor het verlenen van thuiszorg. Iedereen kan zich gratis aanmelden.

De resulaten van de enquete kunt u nalezen in de bijlage.

 

c.   Flevokust: zie punt 3 jaaroverzicht voorzitter.

d.    Buurtbus: zie punt 3 jaaroverzicht voorzitter.

5.     Groencommissie

    Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het regelmatig plegen van onderhoud aan het groen. Dit verloopt redelijk. Helaas is het budget voor het vernieuwen van de beplanting beperkt. We hebben aan de gemeente het voorstel gedaan om de slechte stukken gefaseerd te vernieuwen. Voorts werd de oproep gedaan om zelf ook de handen uit de mouwen te steken en de straat en het groen “netjes” te houden. Slecht straatwerk kan gemeld worden bij de Wijkpost.

 

6.   Activiteiten in 2015: zie punt 3 jaaroverzicht voorzitter.                                                                                                                                                                                                                   

7.     Financieel jaarverslag 2015 (ter vergadering beschikbaar en op onze website)

     De penningmeester geeft aan dat de financiën stabiel zijn. Dat geldt overigens ook voor de wanbetalers. De contributie blijft op het zelfde peil als de afgelopen jaren (€ 12,-). Voor het organiseren van de BBQ 2016 stelt het bestuur € 1.050,- beschikbaar. Binnenkort worden de nieuwe bewoners benaderd om lid te worden van de vereniging.

8.     Begroting 2016: zie punt 7 Financieel jaarverslag.

9.     Verslag van de Kascontrolecommissie 

    De kascontrolecommissie heeft ook dit jaar een goedkeurende verklaring afgegeven en wordt onder dankzegging decharge verleend.

10.  Benoeming Kascontrolecommissie 2016

     De heren Eef van Herpt (Golfpark 31) en Roel Nuberg (Golfpark 36) zullen ook het komende jaar de Kascontrolecommissie bemannen.

11.  Bestuurssamenstelling

    Het bestuur is versterkt met Lia Keizer (Golfpark 117). De voorzitter doet de oproep om vooral mee te doen en zich als bestuurslid aan te melden.

12.  Rondvraag

Vraag: in het Golfresort is een handtekeningenactie gehouden tegen de overlast van de N-2. Wij hebben hier niet aan meegedaan. Is dit een bewuste keuze geweest van het bestuur?

Antwoord van de voorzitter: het Golfresort ondervindt veel overlast van de N-2. Dit is een provinciale weg. Er worden geluidsreducerende maatregelen getroffen. Dit punt is meegenomen in de gesprekken rond De Flevokust.

Vraag: zijn er nog ontwikkelingen op het terrein van glasvezel?

Antwoord: Reggefiber ziet het vooralsnog niet zitten om dit aan te leggen. Het aantal belangstellenden is te gering. Daarna hebben we er niets meer over gehoord. Wij gaan er wel vanuit dat op termijn iedereen glasvezel zal krijgen.

Vraag: het bord bij de ingang van het Golfpark inzake de verkoop van kavels op het terrein Noordzoom staat er erbarmelijk bij. Zou het bestuur invloed kunnen uitoefenen op het weghalen of ophalen van dit bord.

Antwoord voorzitter: dit bord is van de projectontwikkelaar. Het terrein is nog niet volledig verkocht. De voorzitter denkt dat het doen van een oproep om dit bord weg te halen niet haalbaar is.

13. Sluiting van de vergadering

     Met dankzegging sluit de voorzitter de vergadering om 22.10 uur af.

 

Comments
Anonymous Commentaar 8/23/2016 8:42:09 AM
www.houtrook.nl www.houtrookvrij.nl


Add Comments

Go Back